Kódex potravinového trhu

Na potravinových trhoch (ďalej len "trhoch") sa môže predávať len tovar, ktorý tematicky zodpovedá charakteru trhov a vychádza z tradícií pestovania plodín, chovu hospodárskych zvierat a výroby potravinárskych produktov. Kódex potravinových trhov (ďalej len "kódex") bol skoncipovaný s cieľom zlepšiť orientáciu spotrebiteľov, pre ktorých sú základnými kritériami garancia pôvodu, kvalita a hygienická nezávadnosť ponúkaných produktov, transparentnosť výrobného procesu od roľníka, výrobcu až k spotrebiteľovi a garancia férového prostredia pre samotných predajcov.

 • Predajcovia aj prevádzkovatelia trhov dodržiavajú počas ich konania všetky legislatívne požiadavky
 • Prevádzkovateľ trhu uprednostňuje predajcov roľníckych prebytkov, farmárov a výrobcov potravín, ktorí pôsobia v regióne, v ktorom sa trh koná;
 • Predávaný tovar pochádza priamo od farmára, výrobcu potravín, ktorí garantujú pôvod ponúkaného tovaru z ich vlastných zdrojov a túto skutočnosť vedia kedykoľvek preukázať;
 • Predajcu roľníckych prebytkov a farmára môže pri predaji, vo výnimočných situáciách, zastúpiť rodinný príslušník, prípadne osoba, ktorá bola ním osobne na tento účel písomne poverená;
 • Prevádzkovateľ trhu zohľadňuje pri schvaľovaní obchodníkov s potravinami, či ním ponúkané produkty sú dopestovateľné, prípadne vyrobiteľné na Slovensku. V takom prípade uprednostní farmára, výrobcu pred obchodníkom. Pri obchodníkoch ponúkajúcich zahraničné produkty overuje prevádzkovateľ trhu pôvod tovaru a uprednostní kvalitné produkty, tradičné špeciality, remeselne vyrobené potraviny, v BIO kvalite, alebo Fair trade.
 • Prevádzkovateľ trhu uprednostní malých dovozcov, ktorí sa špecializujú na krajinu, prípadne región, alebo konkrétny produkt vysokej kvality;
 • Prevádzkovateľ trhu môže schváliť aj GASTRO predajcov, ale pred schválením overí pôvod a kvalitu vstupných surovín. Uprednostní predajcov, ktorí si minimálne časť svojich surovín zabezpečujú napriamo od farmárov, výrobcov, v ideálnom prípade majú svojich dodávateľov v rámci samotného trhu;
 • Prevádzkovateľ trhu môže schváliť za predajcu aj slovenského výrobcu kvalitnej prírodnej kozmetiky. Pomer takto zameraných predajcov nesmie byť vyšší ako 5% z celkového množstva predajcov;
 • Prevádzkovateľ dbá na väčšinové zastúpenie regionálnych produktov (min 70%) oproti dovozovým potravinám (max.30%);
 • Prevádzkovateľ trhu zabezpečí označenie predajných stánkov všetkých predajcov vlastným, jednotným a jasne viditeľným spôsobom. Značenie stánkov bude mať jednotný formát a bude obsahovať logo trhu, špecifikáciu predajcu a ponúkaný sortiment. Pri obchodníkoch bude obsahovať aj štát/región, z ktorého je tovar dovážaný a názov výrobcu;
 • Prevádzkovateľ trhu je povinný umiestniť počas konania trhov znenie Kódexu na viditeľné dostupné miesto, v bezprostrednej blízkosti trhového poriadku;
 • Každý účastník trhu (predajca aj spotrebiteľ), ktorý nadobudne podozrenie, že dochádza k porušovaniu Kódexu, má právo upozorniť na predmetnú skutočnosť prevádzkovateľa trhu. Ten je povinný vzniknutý stav bezodkladne riešiť a zabezpečiť nápravu vzniknutého problému;
 • Trhy sa konajú vo verejne oznámenom časovom intervale, ideálne 1x týždenne (minimálne 1x do mesiaca), pod holým nebom, na miestnych trhoviskách, alebo v mestských tržniciach a tvorí ich minimálne 15 predajných stánkov s potravinami.
 • Prevádzkovatelia trhov, ktorí pristúpia ku Kódexu potravinových trhov, si sú vedomí, že predmetné trhy nemôžu byť organizované v nákupných centrách, ani na im prináležiacich priestranstvách;
 • Predaj, ktorý je na nich vykonávaný, sa riadi vopred oznámeným a vyveseným trhovým poriadkom, ktorý bol vypracovaný v súlade so všeobecne záväzným nariadením platným pre daný trh.
 • Trhy, organizované v zmysle tohto kódexu, sú zároveň miestom stretávania sa, z ktorého si návštevníci okrem kvalitných potravín odnášajú aj hodnotný zážitok.